Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GRMOLEC servis, s.r.o.


Čl. I. Prodávající


Obchodní jméno GRMOLEC servis, s.r.o.

Sídlo Riegrova 1412/23a

697 01 Kyjov

Zastoupená jednatelem Lukáš Grmolec

IČ 29278597

DIČ CZ29278597

Zápis u OR KS v Brně oddíl C, vložka 70429

Bankovní spojení Komerční Banka a.s.

Číslo bankovního účtu 43-9290210217/0100

telefon: + 777/031 602

e-mail: grmolec@grmolecservis.cz


Čl. 2. Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek GRMOLEC servis, s.r.o.. (dále i VOP) vydaných prodávajícím v souladu s ust. §273 zák. č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží nebo službu, jakož určení práva a povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

2. VOP tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy (dále i RKS) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3. VOP tvoří taktéž nedílnou součást každé individuální Kupní smlouvy (dále i KS), která může být uzavřená na dodávku zboží kupujícímu, které má pro prodávajícího nestandardní charakter dodání nebo položky vyšší finanční hodnoty, nebo u kterého je pro zákazníka nezbytné dodržet termín dodání. Zároveň podle těchto VOP probíhá i nákup za hotové nesmluvním zákazníkům.

4. VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje RKS, která má vždy přednost.

5. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP a ani RKS právní úpravou o kupní smlouvě dle § 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

6. V případě, že kupujícím je fyzická osoba (ne podnikatel), řídí se práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.


Čl.3. Dodací podmínky – přechod nebezpečí škody na zboží

1. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, faxem případně telefonicky. Za uzavření KS je považováno i písemné potvrzení objednávky prodávajícím, písemné potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při osobním nákupu.

2. Dodacím místem se rozumí adresa prodejny prodávajícího : Jungmannova 499/41, 697 01 Kyjov

3. Písemná forma objednávky je přitom zachována, je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou.

4. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží odebrat a ve lhůtě stanovené KS nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu.

5. Objednávka/zakázka by měly obsahovat zejména datum, termín požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou prodejní cenu pro kupujícího. Do doby potvrzení objednávky/zakázky prodávajícím není tato objednávka/zakázka pro prodávajícího závazná.

6. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínech dohodnutých buď jednotlivou písemnou KS nebo v termínech požadovaných kupujícím jeho objednávkou a potvrzených prodávajícím prostřednictvím jednotlivé zakázky předané kupujícímu v jakékoliv písemné podobě. Prodávající může kupujícímu objednané zboží dodat nejen před dohodnutým termínem dodání ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice.

7. Převezme-li kupující na své náklady na základě jednorázové dohody s prodávajícím zboží přímo u smluvního partnera prodávajícího, je místem plnění prodejna smluvního partnera prodávajícího. A zároveň přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí.

8. Při předání zboží v prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu. V případě, že kupujícím je právnická osoba, je oprávněn za kupujícího převzít zboží zaměstnanec kupujícího s tím, že je povinen potvrdit převzetí zboží svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.


ČL.4. Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění dodávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Slevy se přiznávají při registraci kupujícího v systému prodávajícího a jejich procentuální vyjádření je u každé položky prodávaného zboží vyznačeno na prodejních dokladech.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané a prodejní zakázkou potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté jednotlivou Kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. V případě nákupu běžně skladovaného zboží osobním nákupem na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

4. V případě nákupu zboží prostřednictvím telefonické, faxové, e-mailové objednávky, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.

5. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

- předem na základě zálohové faktury,

- hotově / na dobírku

- převodním příkazem, avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. Výše neuhrazených závazků kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku si sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená prodávajícím. U zákazníků bez Rámcové kupní smlouvy vyžaduje prodávající pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

6. Podkladem pro platby za odebrané zboží je daňový doklad s náležitostmi dle § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to RKS nebo KS neupravuje jinak.

7. Kupující je u prodávajícího oprávněn k odběru zboží na fakturu a to do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, pokud kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

8. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.

9. Pokud bude kupující, na základě veřejně přístupných registrů, vykazovat zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle bodu 8. a 9. se vztahuje na všechny fakturační dodávky kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými Kupními smlouvami. V takovém případě pozbývá platnosti bod 10 článku 4. těchto VOP.

10. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu specifikovaném jednotlivou písemnou Kupní smlouvou, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny (bez DPH) nedodaného zboží za každý započatý den prodlení dodávky. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená kupujícím.

11. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou dlužných částek za odběr zboží od prodávajícího, sjednávají si účastnící smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.


Čl.5. Záruční a reklamační podmínky

1. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, poskytne prodávající kupujícímu záruku na jakost svého zboží v délce 24-ti měsíců od jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího.

2. V případě, že kupujícím je fyzická osoba (ne podnikatel), poskytne prodávající kupujícímu záruku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího.

4. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

5. Kupující předává zboží do reklamace neprodleně po zjištění vady zboží spolu s vyplněným Protokolem reklamace GRMOLEC servis s.r.o., který je k dispozici na prodejním místě prodávajícího a toto zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

6. Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou nebo neodbornou montáží či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené zásahem třetí osoby.

7. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného resp. vyměněného zboží kupujícím.

8. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.

9. Zboží je dodáváno v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na příslušné zboží vztahují, zejména pak v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, jinak v dohodnuté nebo takové kvalitě, která umožní splnit účel, k němuž se zboží zpravidla užívá.


Čl.6. Vratné obaly

1. Prodávající dodá kupujícímu v případě zapůjčených vratných obalů návratku obalů, kterou kupující při převzetí dodávky zboží potvrdí. Kupující vrátí tyto obaly prodávajícímu na své náklady ve stanovené lhůtě, vyznačené na návratce a ve stavu, odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení. Pokud zapůjčené vratné obaly nebudou vráceny, prodávající je oprávněn tyto obaly fakturovat kupujícímu.


2. Vratné obaly, které bude prodávající fakturovat společně s dodávkou zboží, vrátí kupující taktéž ve stavu, odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení a zpětně je bude prodávajícímu fakturovat za stejnou cenu. Prodávající je povinen tyto obaly přijmout a zaplatit za ně kupujícímu příslušnou fakturovanou částku. Po uplynutí dohodnuté lhůty pro vrácení platí, že se vratné obaly stávají vlastnictvím kupujícího a částka fakturovaná jako hodnota obalů je považována za jejich dohodnutou kupní cenu.


Čl.7. Další sjednané podmínky

1. Všechny dodávky zboží realizované jednotlivou Kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované zboží a jeho cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou.

2. Jednotlivé písemné Kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.

3. Jakékoliv dodatky RKS musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí.

4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat insolvenční návrh na prohlášení insolvenčního řízení není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

6. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

7. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyřešit pokud možno mimosoudní cestou.

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Rozhodce pro tyto spory si jmenují procesní strany samy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy prezidenta (viceprezidenta) České komory rozhodců se sídlem v Brně, Jubilejní 32 (dále jen „ ČKR“). Nejmenuje-li některá ze stran ve stanovené lhůtě osobu rozhodce anebo neshodnou-li se strany sporu na jeho osobě, jmenuje rozhodce prezident (viceprezident) ČKR sám a vyrozumí o tom obě strany sporu. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k ČKR a bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání. Obě strany se dohodly, že rozhodčí nálet může být vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Odměna za rozhodčí řízení činí 3% z hodnoty sporu, nejméně však 5.000,-Kč (bez DPH).

9. Smluvní strany považují veškeré informace, které jsou spojeny s touto smlouvou, za důvěrné a zavazují se o nich zachovat mlčenlivost.

10.Kupující bere na vědomí, že prodávající v rámci obchodního vztahu založeného touto smlouvou eviduje, ukládá a zpracovává potřebná osobní data.Čl.8 Závěrečná ujednání

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč.VOP přečetly, s jejím obsahem souhlasí a jako takovou ji stvrzují svými podpisy

Čl.9 Platnost všeobecných obchodních podmínek GRMOLEC servis, s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do vydání nových VOP.


V Kyjově dne 1.1.2014